Ochrana osobních údajů

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů upravují způsob používání osobních údajů zákazníků společnosti SpeedComp s.r.o. se sídlem: Sládkovičova 1207/47, 024 04 Kysucké Nové Město, IČ: 51735881, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č .: 70285/L, v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti SpeedComp s.r.o. a e-shopu www.pcgenius.sk

 2. Tato pravidla ochrany osobních údajů mohou být v budoucnu ze strany společnosti SpeedComp s.r.o. změněné za účelem zefektivnění ochrany osobních údajů zákazníků společnosti SpeedComp s.r.o .. Jejich aktuální verzi naleznete vždy na internetových stránkách společnosti SpeedComp s.r.o.

 3. Společnost SpeedComp s.r.o. má při zpracování osobních údajů postavení provozovatele.

Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Zpracováváme pouze ty osobní údaje našich zákazníků, které jsou nezbytné:

  • v souvislosti s využíváním Elektronických obchodů provozovaných společností SpeedComp s.r.o.

  • při poskytování dalších služeb našim zákazníkům.

 2. Zpracováváme pouze ty osobní údaje našich zákazníků, které jsou nezbytné:

  • meno a priezvisko,

  • akademické tituly,

  • dátum narodenia,

  • adresa trvalého bydliska,

  • e-mailová adresa,

  • telefónne číslo,

  • platobné údaje,

  • IP adresa,

  • údaje o vyhľadávaní na internete,

  • história objednávok,

  • lokalizácia,

  • údaj o koncovom zariadení,

  • údaje o sociálnych médiách.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť SpeedComp s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť SpeedComp s.r.o. s jej zákazníkom,

  • využívanie vernostného programu a súvisiacich elektronických aplikácií,

  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,

  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti SpeedComp s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť SpeedComp s.r.o. poskytla,

  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti SpeedComp s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,

  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť SpeedComp s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť SpeedComp s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti SpeedComp s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou SpeedComp s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o:

  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja,

  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť SpeedComp s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť SpeedComp s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou SpeedComp s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.

 2. Počas doby využívania vernostného programu a súvisiacich elektronických aplikácií.

 3. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti SpeedComp s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť SpeedComp s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

 4. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

 5. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti SpeedComp s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti SpeedComp s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti SpeedComp s.r.o. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť SpeedComp s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti SpeedComp s.r.o. voči oprávnenej osobe..

Práva zákazníkov spoločnosti SpeedComp s.r.o.

 1. Zákazníci spoločnosti SpeedComp s.r.o. majú nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti SpeedComp s.r.o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti SpeedComp s.r.o.),

  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),

  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť SpeedComp s.r.o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť SpeedComp s.r.o. o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou SpeedComp s.r.o.),

  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť SpeedComp s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť SpeedComp s.r.o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),

  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť SpeedComp s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)

  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť SpeedComp s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť SpeedComp s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

 2. Zákazníci spoločnosti SpeedComp s.r.o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti SpeedComp s.r.o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu SpeedComp s.r.o., Sládkovičova 1207/47, 024 04 Kysucké Nové Mesto alebo emailu zaslaného na emailovú adresu info@pcgenius.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť SpeedComp s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

 3. V prípade, že zákazníci spoločnosti SpeedComp s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť SpeedComp s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť SpeedComp s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti SpeedComp s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.

 2. Spoločnosť SpeedComp s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou SpeedComp s.r.o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť SpeedComp s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Používanie súborov cookies

 1. Pri použití web stránok spoločnosti SpeedComp s.r.o. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť SpeedComp s.r.o. ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 2. Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.

 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:

  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,

  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti SpeedComp s.r.o.

 4. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť SpeedComp s.r.o. na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.

 5. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti SpeedComp s.r.o. manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 6. Spoločnosť SpeedComp s.r.o. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť SpeedComp s.r.o. elektronicky na emailovú adresu: info@pcgenius.sk alebo písomne na adrese: Sládkovičova 1207/47, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti SpeedComp s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.